86-595-28852726
felix@dongye1997.com
Address: XinYuTing Industrial park, Lou Dong, Nanan,Quanzhou citty,Fujian province, china
Z.C: 362324
Tel: 86-595-28852726
Fax: 86-595-28852726
Email: dongye@dongye1997.com
Email: felix@dongye1997.com

My name:
E-mail:
Content:
Contact Us
 
/* */